Zasady zwrotów

Klient ma prawo w ciągu 30 dni od zakupu zwrócić towar nieużywany wraz z oryginalnym opakowaniem. Aby zwrócić towar należy wydrukować oraz wypełnić formularz zwrotu, który został wysłany na maila z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia. Następnie razem ze zwracanym towarem odesłać na koszt własny:

- Kurierem bądź Pocztą Polską na adres: 05-800 Pruszków ul. Komorowska 2/U7

Zwrot pieniędzy zostanie wykonany w ciągu maksymalnie 14 dni od pozytywnego rozpatrzenia zwrotu.

W przypadku jeśli odesłany towar posiada jakiekolwiek ślady użytkowania firma ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu, a kosztami przesyłki obciążyć Klienta.

 

Zasady reklamacji

1. Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady produktu na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej prawa.

3. Reklamację należy zgłosić poprzez wypełnienie „Formularza Reklamacji” doręczonego Klientowi wraz z Towarem lub otrzymanego przez Klienta drogą mailową wraz z potwierdzeniem zrealizowania zamówienia oraz odesłać wraz z reklamowanym Towarem oraz dowodem zakupu (paragonem albo fakturą) na poniższy adres:

- Kurierem bądź Pocztą Polską na adres: 05-800 Pruszków ul. Komorowska 2/U7

4. Sprzedający ustosunkuje się do złożonej przez Klienta reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji Klienta, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej w miarę możliwości na bieżąco.

5. W przypadku gdy w Formularzu reklamacji Klient nie wskaże wymaganych informacji lub dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedającego, Sprzedający zwróci się do Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie danych reklamacji.

6. Klient jeżeli Towar ma wadę, może:

1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

3. chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

7. Klient, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Klient jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

2. żądać usunięcia wady.

10. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

11. Jeśli Klient:

1. żąda wymiany rzeczy na wolną od wad zamiast proponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady;

2. zażąda usunięcia wady zamiast proponowanej przez Sprzedającego wymiany Towaru;

12. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałby nadmiernych kosztów. Sprzedający wykona wówczas obowiązki wynikające z rękojmi zgodnie z zaproponowanym przez siebie sposobem.

13. Koszt dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedającego, a w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, także koszt przesłania Towaru do Klienta obciąża Sprzedającego.

14. Towar zakupiony podczas wyprzedaży należy zwracać w całości. Nie przyjmujemy pojedynczych sztuk z zamówionych paczek. Zwrot musi zawierać całe zamówienie dokonane w sklepie online.